กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 27 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.64 เวลา 0900 น. กอ.รมน.จังหวัด ก.ส. โดย พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข รอง ผอ.รมน.จังหวัด จว.กส.(ท.) ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบเวชภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในการป้องกันการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่​ผู้นำชุมชน, อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 100 ชุด ตามโครงการการกำกับติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจที่หน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามาให้การความช่วยเหลือ มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในหน่วยงานภาครัฐ

Top