กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 28 สิงหาคม 2564
แชร์ |

"กอ.รมน. มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID - 19 และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้ชุมชนไว้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี"

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.64 พล.ท. ปัณณทัต กาญจนะวสิต ผอ.สมท.กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ ฝ่ายขับเคลื่อนมวลชน มช.สมท.กอ.รมน. เดินทางไปมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 10 ชุมชน จากนั้น ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับชุมชน ตรอกต้นโพธิ์ เขตดุสิต เพื่อให้ชุมชนไว้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดในชุมชน ให้เกิดความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล ให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 

 

Top