กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 28 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 26 ส.ค.64 เวลา 0900 พ.อ.สาธิต  อุ่นกาย  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) พ.อ.เกรียติคุณ โป๊ะสูงเนิน พร้อม พม.จังหวัด รอ. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับประชาชนกลุ่มเปอะบางใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ประทุมรัตน์ อ.เกษตรวิสัย อ.สุวรรณภูมิ อ.หนองฮี และ อ.พนมไพร

Top