กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 กันยายน 2564
แชร์ |

**กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภูลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ครั้งที่ ๔***

เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้วิทยากรชุดชุมชนสัมพันธ์ กอ.รมน. (ขุนด่าน) ลงพื้นที่ อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู อบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์,รับทราบปัญหาของชุมชนบ้านหนองด้วงสร้างการรับรู้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) รวมถึงแนะนำการลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอพพริเคชั่น มีผู้ลงทะเบียน จำนวน ๓๐ คน ได้รับการสนับสนุนจาก รพ.สต.อุทัยสวรรค์,กศน.จังหวัด น.ภ. , สพป.นภ.เขต ๒ พร้อมมอบ หน้ากากอนามัย,เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภค ให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙)

 

 

Top