กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 5 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 3 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. พ.อ.ภราดร นนท์ตุลา หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. , พ.ท.ทรงพล คำภู หน.ชุดครูฝึก อพป.กอ.รมนจังหวัด อ.จ.และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.จ ร่วมจัดการจัดการอบรมผู้นำชุมชนและประชาชน กิจกรรม การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบปัญหาของกลุ่มอาชีพและบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของกลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสว่างใต้ หมู่ที่ 3 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โดยมี พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. (ท.) เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน

Top