กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 5 กันยายน 2564
แชร์ |

    เมื่อ 041000 ก.ย. 64 พ.อ.ยุทธพงศ์  คงนิล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ. มอบหมายให้ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมกับผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) บ้านมาบบอน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค/วัสดุสำหรับป้องกันหรือรักษาโรค COVID-19 ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านมาบบอน และชุมชนเอสอาร์ ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จำนวน 100 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจาก ดร.นิศามาศ  เลาหรัตนาหิรัญ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ผลการปฏิบัติ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ในพื้นที่มีความความพึงพอใจ และภูมิใจที่ผู้นำชุมชนและภาคเอกชนได้ไห้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในครั้งนี้

Top