กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 จนท.ชป.สห.มทบ.31 (1 ชป.) สนับสนุน กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  จนท.ฝ่ายปกครอง  จนท.ตำรวจ จนท.ทหาร จนท.สาธารณสุข ผญ.บ้าน/ผช.ผญ.บ้าน  ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงสุด รวมทั้งปราบปรามกระบวนการนำพาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ด่านตรวจ บ้านเกาะรากเสียด ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ. (เขตติดต่อ จว.ต.ก.) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top