กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 4 ก.ย. 64 เวลา 0830 กอ.รมน.จังหวัด ต.ง. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณธรรม ให้กับกลุ่มเยาวชนชมรมจิตอาสาศาสนานำสุขในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ วัดนิโครธาราม (วัดกุฏิยาราม) อ.เมือง จ.ตรัง โดย พ.อ. ธีรวัฒน์  ปิ่นแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ง.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. ชาคริต  หยังหลัง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ต.ง. เป็นประธาน

Top