กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 5 ก.ย.64 โดย พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ. มอบหมายให้ พ.อ.หญิง ดวงฤดี กิตติยุทธโยธิน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน จัดโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม" กิจกรรมอบรมอาชีพระดับบุคคล ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระดับบุคคลด้วยการฝึกวิชาชีพผ้ามัดย้อม โดย กอ.รมน.จังหวัด ก.จ. ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมเพื่อนำไปประกอบการฝึกวิชาชีพต่อไป ณ อบต.ทุ่งสมอ ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 คน 

Top