กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 0900 น. กอ.รมน.จังหวัด ก.ส. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ “โครงการพี่ทหารสานฝัน” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนามนวิทยาคม อ.นามน และห้องประชุมโรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมี พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.ส.(ท.) เป็นผู้แทน พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ในการมอบทุนกาศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตาม “โครงการพี่ทหารสานฝัน” ประจำปีงบประมาณ 2564 ห้วงที่ 2 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน เนื่องจากเยาวชนในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชายแดน ที่ศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย การเข้าถึงการศึกษาจากครูที่มีชื่อเสียง มีความชำนาญเฉพาะทาง ในด้านภาษาอังกฤษ มีโอกาสเข้าถึงได้ยาก ปัจจุบันการศึกษาแบบออนไลน์สามารถให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร สามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจึงได้มอบทุนในครั้งนี้

โดย พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.ส.(ท.) กล่าวว่า พล.ท.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ที่จะเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดตั้งโครงการพี่ทหารสานฝัน โดยจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาพี่ทหารสานฝัน เป็นคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” โดยคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนการศึกษา

 

 

โดย กอ.รมน.จังหวัด.ก.ส. ได้มอบทุนการศึกษาพี่ทหารสานฝันให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์, โรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ และโรงเรียนนามนวิทยาคม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ รวมจำนวน 20 ทุน รวม 160,000 บาท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษา รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับ ครู ผู้ปกครอง ที่ได้เห็นลูกหลาน ได้รับโอกาสด้านการศึกษาที่ดีขึ้น

 

 

Top