กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๗ ก.ย.๖๔, ๐๙๓๐ พ.อ. สันติ เพียงประสิทธิพร หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯประชุมหารือและลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้แทน สกส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี, ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองปัตตานี และ ฉก.ปัตตานี ๒๕ จากเหตุการณ์ร้องเรียนร้องทุกข์ เมื่อปี ๒๕๕๘ เรื่อง สุนัขได้เข้าไปกัดแกะ ของ นายแวกอเดร์ แวโน๊ะ ที่อยู่ ๗๑ ถ.สะบารัง ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ผู้ร้องทุกข์ เบื้องต้น สกส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจ้งว่าจะนำเรียนเรื่องดังกล่าวให้ ผบช. ได้รับทราบเพื่อการพิจารณา และจะรายงานความคืบหน้าแนวทางการช่วยเหลือ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานีต่อไป

Top