กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 กันยายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 7 ก.ย. 64 เวลา 09.00 น.

พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ. มอบหมายให้ พ.ท.อภินันท์ แสงคุ้มภัย หน.งานการข่าว , ร.ท.สรศักดิ์ สุโพธิ์ รอง หน.ฝ่ายโครงการและงบประมาณ และ จ.ส.อ.ธัญพัฒน์ ศุภภัคชลนริศย์ ผช.หน.ชุด ชรต.126 กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจป่าชุมชน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมป่าไม้ชุมชน เพื่อสามารถรับมือ เมื่อสถานการณ์มีความเสี่ยงสูงเกิดปัญหารุนแรงช้ำซากลงพื้นที่สำรวจ ตรวจค้น รวบรวมข้อเท็จจริงของเรื่องราวที่ได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และต้นเหตุจากการบุกรุกทำลายป่าไม้ จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยลงพื้นที่ป่าชุมชน ดังนี้

1. ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่าโมง ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

2. ป่าชุมชนบ้านป่าสัก ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้างจ.สุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติ : พื้นที่ป่าชุมชนทั้ง 2 พื้นที่ ไม่มีปัญหาในการบุกรุกทำลายป่าไม้ และมีความพร้อมในการประสานงาน และสามารถให้ความร่วมมือ กับ กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. และหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึง ร่วมดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป

 

 

Top