กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 10 กันยายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 8 ก.ย.64

พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ. รมน.จังหวัด ส.พ. มอบให้  พ.ท.อภินันท์ แสงคุ้มภัย หน.งานการข่าว, ร.ท.สรศักดิ์  สุโพธิ์ รอง หน.ฝ่ายโครงการและงบประมาณ, จ.ส.อ.ธัญพัฒน์  ศุภภัคชลนริศย์ ผช.หน.ชุด ชรต.126 กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. ได้จัดกิจกรรม “การพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ตามโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. โดยมอบ วัสดุสำหรับป้องกันหรือรักษาโรค COVID - ๑๙ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ , เจลแอลกอฮอล์ลล้างมือ ๗๕% , สเปรย์แอลกอฮอล์  76.3%v/v จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  โดยมอบให้แก่คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านบ้านวังโหรา ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top