กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 14 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 เวลา 1300 น. กอ.รมน.จังหวัด ก.ส. ลงพื้นที่มอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้า นวัตกรรมตู้อบไฮบริด ใช้งานได้ 2 ระบบ ตามโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ (กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปรรูปถั่วลิสงบ้านจันทร์ส่องหล้า ณ ศาลาประชาคม บ.จันทร์ส่องหล้า หมู่ที่ 10 อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยมี พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.ส. (ท.) เป็นประธานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายของปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อนำไปขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

Top