กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 14 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พ.อ.ภราดร นนท์ตุลา หน.นโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. และ จนท. กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ดำเนินโครงการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการพัฒนาประเทศ รายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ณ หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ มีผู้นำชุมชนเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คนโดยมี พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ.(ท.) เป็นประธานเปิดโครงการฯ

Top