กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท) มอบให้ พ.อ.ชัยยันต์ พูลละเอียด , พ.ท.ผาสุข มั่งกุยลิ , พ.ต.เทิดศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง , ร.ท.ชัยรัตน์ ดีเรือก และ นายโสภณ รังษีบุตร ได้จัดกิจกรรม“การพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ตามโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 25 ชุด ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 แห่ง

มีรายละเอียดดังนี้

1.ที่ทำการกำนันตำบลทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

3.องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

4.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

Top