กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 14 ก.ย. 64 เวลา 18.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. ร่วมกับป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร, ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองกำแพงเพชรและ จนท.ตร.สภ.เมืองกำแพงเพชร ออกตรวจจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนทั่วไปในการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 2078/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 32)  ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือเน้นย้ำถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดฯ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ฉบับที่ 32) อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T-A การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top