กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กันยายน 2564
แชร์ |

วันที่ 14 ก.ย.64, เวลา 1000 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ.(ท.) พร้อมด้วย กพ.  ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามแผนงาน/โครงการ กำกับติดตาม และประเมินผลภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

 

 

ณ วัดศรีสุทราวาส (วัดหนองจอก) ม.11 บ.หนองจอก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ  จว.พ.จ.

 

 

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม นมกล่องสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ ให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 50 ครัวเรือน เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) รอบที่ 3 

 

 

โดยมี หลวงปู่นวล อัคคธัมโม หรือพระครูพิเศษสุทธิคุณ ให้ความเมตตา , จิตอาสา 904, ปลัด อบต.ท้ายทุ่ง, กลุ่มเพื่อนรักบางมูลนาก และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ บูรณาการร่วมกัน

 

 

Top