กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 17 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 17 ก.ย.64 เวลา 1000 น. พ.อ. ทวนทอง  ทองสุภา  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. วิชิต  ปัญติภานุวัฒน์  หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.น พร้อมกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ป.น. มอบข้าวกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มให้กับ อ.ทุ่งยางแดง เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19  และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ตำบลเป้าหมายในกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามแผนงานโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์  นอภ.ทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง, เป็นผู้รับมอบสิ่งของสำหรับแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 19  ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

Top