กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 กันยายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ร.อ ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักชาติ (บำเพ็ญสาธารณประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ น. พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท) มอบหมายให้ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรี โพนทราย เป็นประธานฯ ในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึ่งความสำคัญของสถาบันหลักชาติ (บำเพ็ญสาธารณประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย  อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

Top