กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2564 เวลา 1430 พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)ได้มอบหมายให้ พ.ท.วรัตถ์ รุ่งกลาง รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และคณะลงพื้นที่พบปะเครือข่ายมวลชนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารภาครัฐที่สำคัญให้ประชาชนทราบ และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มจากผลกระทบในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่มีความรุนแรงในพื้นที่ พร้อมให้กลุ่ม อพป.ได้ช่วยแจ้งเตือนภัยด้านความมั่นคงให้ กอ.รมน.จังหวัด น.ม.และภาคส่วนราชการในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในการนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ ไว้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ณ ศาลากลางน้ำ บ้านบึงไพล ต.บึงไพล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

Top