กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๔, ๑๐๐๐ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา/ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล. เป็นประธาน พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน แก่ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”,  โล่รางวัล “สิงห์ทอง”, ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน (ระดับจังหวัด), โล่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ และมอบรางวัลนำเสนอกิจกรรมเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อ.เมืองยะลา จว.ย.ล.

Top