กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 21 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. พ.อ. ทวนทอง ทองสุภา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ. วิชิต  ปัญติภาณุวัฒน์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ , ร.อ. กฤชนล  สุวรรณโณ จนท.ปฏิบัติการกลุ่มงานกิจการมวลชนฯ , ร.ท. เอกศิลป์  วิวัฒน์ จนท.ปฏิบัติการฝ่ายนโยบายและแผนฯ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามแผนงานตามโครงการแผนแม่บท ร่วมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานการปฏิบัติเพื่อวางแผนงานในห้วงต่อไป กับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ.ยะหริ่ง และหน่วยป้องกันรักษาป่า ปน.2 (ทรายขาว) พร้อมกับได้มอบมอบข้าวสารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อีกด้วย

Top