กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 22 กันยายน 2564
แชร์ |

วันที่ 21 ก.ย.64, เวลา 1000 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ.(ท.) พร้อมด้วย กพ.  ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ ตามแผนงาน/โครงการ กำกับติดตาม และประเมินผลภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564

● มีนางกัญนิกา อินทรกูล นายกเทศมนตรีตำบลเนินปอ ร่วมทำกิจกรรม

●เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

● ณ หอประชุม  สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ 33 หมู่ 5 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม นมกล่องสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 50 ครัวเรือน เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

 

 

Top