กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 กันยายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. เมื่อ 22 ก.ย.64 เวลา 09.00 น.

พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท) มอบหมายให้ พ.ต.เทิดศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และ ร.ท.ชัยรัตน์ ดีเรือก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2564 มีพิธีมอบโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดดอนไร่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี และร่วมแจกถุงยังชีพให้ประชาชนที่วัดน้อย ต.ต้นคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  โดยมี พระเทพศาสนพิบาล เจ้าคณะหนกลางที่ 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ส.พ.,หน.ส่วนราชการจังหวัด ส.พ.,นอภ.สามชุก,นอภ.บางปลาม้า ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่

ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

Top