กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 กันยายน 2564
แชร์ |

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ราษฏรถวายฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 94 โครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฏรที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ทรงรับฏีกาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ราษฏรขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 94 โครงการ

 

 

ภาคเหนือ 40 โครงการ

 

 

ภาคกลาง 6 โครงการ

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 โครงการ

 

 

ภาคใต้ 28 โครงการ

 

 

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง

 

 

ที่มา : พระลาน

 

 

Top