กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๔ ที่ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ พร้อมด้วย ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนา ต่อยอด และขยายผล โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสูตร ๔ ร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้านบริษัทประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในพื้นที่ในชุมชนถ้ำทะลุ อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา ช่วงกลางฤดูกาลทุเรียนที่มีราคาตกต่ำของผลผลิต ได้มีการส่งเสริมหรือกระจายสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ปริมาณ ๒๐ ตัน พร้อมกับจัดทำสินค้าทุเรียนเป็นทุเรียนพรีเมียม คือทุเรียนมูซานคิง โอฉี ในพื้นที่เบตงมีการกระจ่ายสินค้าไปทั่วประเทศ และยังได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน ในด้านผลผลิตลำไยกับทุเรียนเป็นการช่วยเหลือผลผลิตจากชาวเกษตรกรในแต่ละจังหวัด

ทิ้งท้ายอีกว่า ได้มีการวางแผนในมติทางการท่องเที่ยว ในการลงพื้นที่ รวบรวมข้อมูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ๆในจังหวัดยะลามีการจัดทำเพจการท่องเที่ยวใหม่ๆในจังหวัด หากท่านใดมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หรือนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆสามารถส่งรายละเอียดมาเพจบริษัทประชารัฐรักสามัคคียะลาได้

Top