กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 28 กันยายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 27 ก.ย. 64 เวลา 16.00 น.

พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท) , พ.ท.อภินันท์ แสงคุ้มภัย , ร.ท.ปรีชา นนทคำ และ ร.ท.สรศักดิ์ สุโพธิ์ ร่วมประชุมหารือร่วมกับ นาวาอากาศตรี ปริญญา วงศ์บุญเอื้อ นายทหารกิจการพลเรือน ผู้แทนหน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ได้ลงพื้นที่ เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยทาง กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. ได้อธิบายถึงสถานการณ์น้ำของจังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบันและพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งยังประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติ : กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการประสานงาน กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยของจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป

Top