กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 30 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. พ.อ.ประยุทธ  ผดุงพจน์ รอง ผอ รมน.จังหวัด ร.บ.(ท) เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัด ร.บ.จำนวน 104 ตำบล  10 อำเภอ.( โดยหน่วยได้มอบให้พัฒนาการอำเภอทั้ง  10 อำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำเมล็ดพันธุ์พระราชทานไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นำไปเพาะปลูก จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ ขยายเมล็ดพันธุ์ให้กับชุมชนในพื้นที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรคระบาดโควิด-19 และสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ต่อไป

Top