กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 เวลา 14.30 น.

พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ. มอบหมายให้ ร.ท.ไกรศร อ่ำเกิด ร่วมกับ กรมชลประทาน , ตรวจคนเข้าเมือง จ.สุพรรณบุรี หน่วยเฉพาะกิจ ผลักดันน้ำกองทัพเรือ ตรวจสถานการณ์ ระดับน้ำและ บริเวณติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ดังนี้

1.บริเวณเชิงสะพาน วัดไผ่โรงวัว ซึ่ง หน่วยเฉพาะกิจ ผลักดันน้ำกองทัพเรือ นำเรือผลักดันน้ำ มาติดตั้งเพื่อผลักดันน้ำ จำนวน 20 เครื่อง ในแม่น้ำท่าจีน

2.บริเวณประตูน้ำคลองบางสาม ซึ่งรับน้ำจากพื้นที่อำเภออู่ทองเข้าสู่ อ.สองพี่น้อง เข้าคลองบางสาม ติดตั้งเครื่องผักดันน้ำ ลงสู่แม่น้ำท่าจีน จำนวน 3 เครื่อง

3.บริเวณประตูน้ำสำเภาทอง รับน้ำจากคลองขุด พื้นที่ ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า ไหลลงสู่ ประตูน้ำสำเภาทอง หยุดเดินเครื่องผลักดันน้ำ สู่แม่น้ำท่าจีน เนื่องจาก กำจัดผักตบชวา ที่ไหลเข้าสู่ทางน้ำ ทำให้เครื่องผักดันน้ำ ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

4. ตรวจติดตามสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณเขื่อนตลาดบางลี่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ยังไม่วิกฤต

5.ตรวจติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำบริเวณประตูน้ำคลองพระยาบันลือ ติดตั้ง เครื่องผลักดันน้ำ จากคลองพระยาบันลือ เข้าสู่แม่น้ำท่าจีนจำนวน 2 เครื่อง

6. พื้นที่บริเวณเลียบชายฝั่ง แม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันออก ของถนนหมายเลข 3318 ห้วง อ.บางปลาม้า - อ.สองพี่น้อง มีปริมาณน้ำท่วมบ้านเรือนบางส่วน ส่วนบริเวณด้าน ฝั่งตะวันตกของถนนหมายเลข 3318 ได้รับผลกระทบน้อย จากปริมาณน้ำฝน เนื่องจากมี ถนน3318 กันไว้

7.พื้นที่บริเวณฝั่งตะวันออก ของถนนหมายเลข 3260 เส้นทาง คลองวัดป่า ตลาดบางลี่ อ.สองพี่น้อง และพื้นที่ ของบ้านดอนกระเบื้อง มีปริมาณน้ำไม่มาก เนื่องจากมีถนน 3260 กั้นอยู่ ส่วนด้านฝั่งตะวันตก ของถนน 3260 มีปริมาณน้ำมาก เนื่องจากรับน้ำ จาก อ.อู่ทองและ การจ่าย น้ำจากแม่น้ำท่าจีน เข้าสู่แม่น้ำถ้าว้า ระบายลง อ.อู่ทองลง ไปยังท้าย อ.บางปลาม้า

8.พื้นที่ ต.บางตาเถร, ต.บางตะเคียน, ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง มีปริมาณน้ำมาก ท่วมทุกปี ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำว่าจะมากหรือน้อย

ผลการปฏิบัติ : มีการติดตั้งเครื่องปรับดันน้ำ บริเวณแม่น้ำท่าจีน ประตูน้ำบางสาม ประตูน้ำบางตะเคียน ปริมาณน้ำมากใน ต.บางตะเคียน , ต.บางตาเถร และ ต.บ้านช้าง

 

 

Top