กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 ตุลาคม 2564
แชร์ |

ตามที่ กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. ได้รับร้องเรียนทางสายด่วนความมั่นคง ๑๓๗๔ ว่ามีการลักลอบตัดไม้ ในพื้นที่ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร หน่วยจึงได้ประสานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.๒ (โกสัมพี) เช้าทำการตรวจสอบในพื้นที่บริเวณด้งกล่าว ต่อมาเมื่อ ๔ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.๒ (โกสัมพี) พร้อมด้วย ฝ่ายปกครอง อ.โกสัมพีนคร  ได้ร่วมจับกุมตัวนายวุฒิชัย  ขวัญอ่อน อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๕ ม.๙ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จว.กำแพงเพชร พร้อมตรวจยึดไม้ของกลางและอุปกรณ์ในการกระทำผิด ดังนี้

         ๑) ไม้มะขามป่า จำนวน ๗ ท่อน ปริมาตร  ๐.๓๘  ลบ.ม. 

        ๒) ไม้อ้อยช้าง จำนวน ๑ ท่อน ปริมตร  ๐.๔๒  ลบ.ม.

         ๓) รถไทยประดิษฐ์ (อีแต๋น) ยี่ห้อคูโบต้า หมายเลขเครื่อง ET ๑๑๐-๘๐๙๖๖ จำนวน ๑ คัน

        ๔) เลื่อยโค้ง จำนวน ๑ ปื้น

        ๕) มีด จำนวน ๑ เล่ม 

        กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  มาตรา ๑๑ ฐาน ทำไม้หวงห้ามโดย

ไม่รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  และมาตรา ๖๙ ฐาน มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง

โดยไม่มีรูปรอยดวงตรา ค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย สถานที่จับกุม บริเวณหลังโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

ม.๙ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ. จึงนำตัวส่งเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.โกสัมพีนคร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Top