กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 11 ต.ค. 64 เวลา 10:00 น. พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด รอ. (ท) พร้อมด้วย พ.อ.ถนอม  วงค์พิมล หนง.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในแม่น้ำชี ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำชี ต.ธงธานี ถึง บ้านดินแดง ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือประชาชน  กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.27  

 

Top