กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๔, ๑๐๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ป.น. โดยกลุ่มงานกิจการมวลชนฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของ ตามโครงการ แบ่งรัก ร่วมฝัน ปันรอยยิ้ม ให้น้องชายแดนใต้ เพื่อสร้างความสุขให้กับน้องๆ เยาวชนที่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม “การเป็นผู้ให้” ซึ่งก่อเกิดสังคมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และสร้างความหวังกำลังใจแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นคนดีของสังคม และพร้อมที่จะกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราต่อไป ณ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

Top