กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. ร่วมกับ มทบ32, อสม.บ้านพิชัย และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ ยาเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิท-19) กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ บ้านพิชัย ม.1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top