กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๔  พ.อ.วรพรต แก้ววิจิตร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท) มอบหมายให้ พ.ท.ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ตรวจสอบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ร่วมกับ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ก่อนจะครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาประกันในวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔ จำนวน ๓ ระบบ การดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี ๖๒ สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. นายหงษ์ ชาลือ บ้านพังคอง ม.๑๐ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหารผลการตรวจสอบ ระบบใช้งานได้ตามปกติ

 

 

 

 

๒. นางเชื่อม สุขรี บ้านโพนงาม ม.๒ ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหารผลการตรวจสอบ ระบบใช้งานได้ตามปกติ

 

 

๓. นายพิทักษ์ วิเศษศรี บ้านนาหนองแคน ม.๒ ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหารผลการตรวจสอบ ระบบใช้งานได้ตามปกติ

 

 

ผลการปฏิบัติ เกษตรกรมีความพึงพอใจที่ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร

 

 

Top