กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
แชร์ |

 เมื่อ 23-24 พ.ย. 64 จัดกิจกรรมโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2565 ณ รร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมมณียเขต ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  โดยมีเยาวชนจาก รร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมมณียเขต เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 100 คน 

  - มี พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ. (ท.) เป็นประธานพิธีฯ    โดย พ.ท.พรสวรรค์  ช่างประดิษฐ์ หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มี จนท.กอ.รมน.จังหวัด ก.จ. พร้อมด้วย รอง ผอ.รร.ฯ และคณะอาจารย์ รร.สมเด็จพระปิยมหาราชฯ , นายก ทต.ไทรโยค ,  นักวิชาการป่าไม้อุทยานแห่งชาติไทรโยค, ผญบ.หมู่7, ผู้แทนบริษัท scg ต.วังศาลา เข้าร่วมพิธีฯ และมอบใบประกาศนียบัตร

  - กิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จาก อุทยานแห่งชาติไทรโยค และกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณรอบสนามกีฬาภายใน รร.ฯ  จำนวน 100 ต้น

  - ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top