กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

เมื่อ ๕ ก.พ. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.อัครสิทธิ์ ปะกิระตา หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.๒๕/ผอ.ศบภ.มทบ.๒๕ นำกำลังพล ฯ แจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ ตำบลนาบัว  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผลการปฏิบัติเเจกจ่าย ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒๒ ครัวเรือน เเละประสานกับ อบต.นาบัวเพื่อช่วยเหลือเเก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป ราษฎรมีความพึงพอใจ

Top