กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
แชร์ |

วันที่ 12 พ.ย.64 กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร " เครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน " ภายใต้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม ความร่วมมือของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการสนับสนุน และขยายผลการใช้องค์ความรู้จาก ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มศักยภาพชุมชนเป้าหมายซึ่งเป็นปราชญ์เพื่อความมั่นคง ศูนย์การเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มจิตอาสา ในพื้นที่ดูแลของ กอ.รมน. ในการเสริมสร้างให้เป็นตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต้นแบบ โดยเชื่อมโยงกลไกการทำงานร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร " เครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน " ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย มหาสารคาม นับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากฝีมือคนไทย ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในเรื่องความชื้นของข้าวและเมล็ดพันธุ์เกษตร โดยได้มีการขยายผลในพื้นที่ดูแลของ กอ.รมน.และวช. แล้วมากกว่า 10 จังหวัด และในโอกาสที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (ศาสตราอาจารย์พิเศษ ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ )ได้ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่ วช.และกอ.รมน.จังหวัด ล.ป.ได้มีความร่วมมือ ขยายผลนวัตกรรมทางการเกษตร ได้พิจารณา คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและมีความต้องการในนวัตกรรม จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรหมู่ 4 ต.พิชัย อ.เมืองจว.ล.ป. 

2. วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้าง บ.จ๋ำ ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จว.ล.ป.

ชึ่งจะได้มีการนำไปใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อไป

Top