กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 ธันวาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.เมื่อ 011145 ธ.ค.64 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.โดย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว และคณะ ได้ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 8 ลิตร,ถังฉีดพ่นปั๊มลมด้วยมือแบบมีก้านหัวฉีดปรับได้ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ใบ,ชุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคระบาดลัมปี-สกิน จำนวน 160 แผ่น ให้กับนายณัฐกิจ สมานมิตร กรรมการอิสลาม จ.ประจวบฯ/ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ประจำมัสยิดดารุ้ลอาบิดีน) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 6 ม.7 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ เพื่อนำไปสาธิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำเชื้อโรคระบาดลัมปี-สกิน ใน โค-กระบือ ต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top