กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 13 ธันวาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.รัฐพล ลุนพล ร.น. รอง ผอ.สปรมน.๑ สง.ปรมน.ทร./ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ.(ท.) มอบหมายให้ ร.ท.สุนทร แสงชูด ร.น. รอง หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัด น.ธ. บูรณาการร่วมกับสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ ๔๐๑ นราธิวาส ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ให้กับนางลักษณมี  หน่อแดง  ซึ่งเป็นผู้นำมวลชนในการขับเคลื่อนงานมวลชนในพื้นที่ และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณ บ้านเลขที่ ๑๗๙/๕ หมู่ ๗  ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.น.ธ. พร้อมกับได้มอบแผ่นพับให้กับผู้นำท้องถิ่นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกด้วย

Top