กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 ธันวาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 18.00  กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. จัดกำลังพลร่วมกับ ฝ่ายป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร, กองอาสารักษาดินแดน บก.บร.จ.กพ.,และฝ่ายปกครอง อำเภอพรานกระต่าย เจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอ ร่วมออกตรวจจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 2864/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 36) ตามมาตรฐาน Covid Free Setting ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จำนวน  8 แห่ง เพื่อ แนะนำการดำเนินการประเมินตนเองสำหรับร้านที่มีความประสงค์จะให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ในเว็บไซต์ Thai Stop COVID

Top