กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 มกราคม 2565
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ นอ.รัฐพล ลุนพล ร.น.รอง ผอ.สปรมน. ๑ สง.ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ. (ท.) มอบหมายให้ น.อ.เกรียงไกร ทองคำ ร.น. หน.ส่วนอำนวยการฯ กอ.รมน.จังหวัด น.ธ./ผอ.สรมน.น.ธ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ จุดบริการประชาชนด่านตรวจบาตู อ.บาเจาะ จว.น.ธ. และด่านตรวจปลักปลา อ.เมืองนราธิวาส จว.น.ธ .พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การปฎิบัติเป็นไปความเรียบร้อย

Top