กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

การกำกับติดตามการดำเนินงาน ของ กอ.รมน. ประจำปี 2564

   1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 
   2. รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

Top