กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กอ.รมน. ได้มีการจัดทำแผนงานด้านบุคลากร แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีสถานการณ์ปกติ : จัดทำแผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน.  และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
2. กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน : จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  และการเตรียมความพร้อมรับมือกับ COVID-19
รวมทั้งได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ กอ.รมน. ตามขั้นตอน (4 ขั้นตอน) ดังนี้
1. ขั้นการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 สำหรับข้าราชการช่วยราชการ : มีการดำเนินงานภายใต้กรอบ การจัดอัตราเฉพาะกิจประจำปี โดยมีเส้นทางความก้าวหน้าขึ้นตรงกับหน่วยต้นสังกัดของบุคลากร แต่สำหรับบุคลากรที่สังกัด สง.ปรมน.ทบ. นั้น กอ.รมน. จะส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามหลักแนวทางรับราชการ เช่น แผนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ ของ รร.สบ.สบ.ทบ. และการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาหลักสูตรระดับนายสิบชั้นต้นและระดับนายสิบอาวุโส  เป็นต้น 
1.2 สำหรับข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. และพนักงานราชการ : มีการดำเนินงานตามแผนจัดหาและบรรจุข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. 61-64 โดยบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการตามแผน  รวมถึงเส้นทางความก้าวหน้า อ้างอิงจากสำนักงาน ก.พ. ตามแผนผังการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าให้บุคลากร โดย อนุมัติแนวทางแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  และมีโควตาให้แก่พนักงานราชการ สังกัด กอ.รมน. สมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)
2. ขั้นการพัฒนาบุคลากร ได้วางกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงตามนโยบายของ กอ.รมน. และจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มีความหลากหลายในการเรียนรู้มากขึ้น ดังนี้
2.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง : ประกอบด้วย การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการบรรจุใหม่ในรูปแบบออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรกนิกส์ (e-learning) ทั้งนี้ในกรณีของผู้มาปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษาได้จากคู่มือปฏิบัติงาน 00 และองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติพื้นฐานของ กอ.รมน. ที่เผยแพร่บน website 00
2.2 การเรียนรู้ผ่านการอบรม/สัมมนา/หลักสูตร : ประกอบด้วย การอบรม/สัมมนาที่ กอ.รมน. จัดขึ้น และการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมด้านรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดการด้านความมั่นคง  และ หลักสูตรนักบริหารจัดการด้านความมั่นคง ฯลฯ
2.3 การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษากับหน่วยงานภายนอก : ได้แก่ รายงานสรุปการพัฒนาบุคลากร ปี 2564  และ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ฯลฯ
2.4 การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม : ประกอบด้วย โครงการอบรมจริยธรรม  การเข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรม การจัดส่งข้าราชการของ กอ.รมน. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
3. ขั้นการรักษาไว้และการจูงใจ จะมุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิต โดยมีการสำรวจความต้องการของบุคลากร และจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน. ปี 64-65 และมีการเสริมขวัญกำลังใจในหลายด้าน  รวมถึงสิทธิและสวัสดิการพิเศษที่ได้รับเพิ่มเติมจากหน่วยงานทั่วไปตามคู่มือสิทธิกำลังพลของผู้ที่มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน.  และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าให้บุคลากร เช่น อนุมัติแนวทางแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  และมีโควตาให้แก่พนักงานราชการ สังกัด กอ.รมน. สมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)  เป็นต้น สำหรับการพิจารณาบำเหน็จประจำปีจะพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางพิจารณาบำเหน็จประจำปี กอ.รมน โดยนำผลมาการประเมินมาประกอบการพิจารณาและประกาศผลผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมากให้ทราบทั่วกัน 
4. ขั้นการใช้ประโยชน์ ผู้บังคับบัญชา กอ.รมน. ทุกระดับจะปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีข้าราชการทหารและตำรวจให้เป็นไปตามระเบียบวินัยของข้าราชการตามเหล่าทัพ และกรณีข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการให้เป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งข้อมูลบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ทุกระดับจะถูกจัดเก็บไว้บน ระบบจัดเก็บข้อมูลกำลังพล ทั้งหมด

                    

                          คลังข้อมูลเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ของ กอ.รมน.

                        แนวทางและตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) 

                               ความรู้ทั่วไปเผยแพร่บน website

                      คลังข้อมูลเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ของ กอ.รมน.

 

Top