กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   กอ.รมน. เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะและมีความหลากหลายของประเภทบุคลากร ซึ่งมีทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และมากกว่าร้อยละ ๙๙ เป็นข้าราชการช่วยราชการ ดังนั้นหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้ต่าง ๆ จะอ้างอิงระเบียบปฏิบัติของหน่วยต้นสังกัดตามประเภทบุคลากรดังที่กล่าวมา ไม่ว่าการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางรับราชการ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจและการให้คุณให้โทษ ดังนี้

ประเภทข้าราชการพลเรือน ใช้ คู่มือการบริหารจัดการข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. โดยอ้างอิงจาก พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ประเภทข้าราชการตำรวจ ใช้ ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยการปฏิบัติการบรรจุกำลังพลในอัตรากำลังพลพิเศษของ กอ.รมน. ฝากสำนักตำรวจแห่งชาติ

ประเภทข้าราชการ ทบ. ปฏิบัติตาม การแบ่งมอบความรับผิดชอบ ปรมน.ทบ.  ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลกองทัพบก ภายใต้กรอบ การอนุมัติ อฉก.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)

Top