กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กลุ่มมวลชนต่าง ๆ
        ความสำเร็จของหน่วยงาน นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน ประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบบริเวณ ซึ่งถือว่าเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านที่คอยดูแล เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน สนับสนุน ร่วมกิจกรรมกันในโอกาสต่าง ๆ และช่วยเหลือในยามเดือดร้อน หรือเกิดสาธารณภัย
        งานกิจการมวลชน ของหน่วยงานภาครัฐจะประสบความสำเร็จได้ย่อมต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนว่าให้ความร่วมมือ ให้ความสนใจ หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทั้ง ๒ ฝ่าย ที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในการพึ่งพาอาศัย อันจะเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคีของสังคมที่ทุกฝ่ายต้องการให้มี ซึ่งจะเป็นเกราะกำบังที่ดี ที่จะช่วยระวังป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ อันจะส่งผลดีในการอยู่ร่วมกัน
    กอ.รมน. ซึ่งมี สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (สมท.ฯ) เป็นหน่วยรับผิดชอบงานด้านดังกล่าว ได้ร่วมกับ นขต.กอ.รมน. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงที่ผ่านมา มีดังนี้

                    

   เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๓ พ.อ. รัตนะโชติ อ่างทอง ผช.ผอ.สมท.กอ.รมน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิตโครงการเพชรในตม  จัดกิจกรรมโครงการค่ายเพชรอาสาพัฒนาชุมชน ส่งมอบอาคารห้องสมุด ให้กับโรงเรียนสว่างวิทยา อ .บ้านตาก จ.ตาก

                    

    เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๔ พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. นำข้าราชการ พนักงานราชการ มวลชน ร่วมบริจาคโลหิตสนับสนุนให้กับสภากาชาดไทย ในช่วงขาดแคลนโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจำปี ๖๔ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

                   

                   

       เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔ พล.ท. ปัณณทัต กาญจนะวสิต ผอ.สมท.กอ.รมน. จัดกิจกรรมพบปะผู้นำชุมชน และมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ของเขตดุสิต เขตพระนคร เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปลูกจิตสำนึกสร้างความสามัคคี ที่จะร่วมมือจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชน กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (ศปก.ทบ.เดิม) โดยในช่วงเช้าเป็นการพบปะผู้นำชุมชน ช่วงบ่ายเป็นส่วนของมวลชน มีการแนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องเข้าไปพบปะ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในความร่วมมือที่เกิดขึ้นในโอกาสอื่น ๆ ต่อไป 

                  

                  

    กอ.รมน. โดย สมท.กอ.รมน. ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙     หรือ COVID-19 ติดตั้งตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งชุมชน ตลาด โรงเรียน สถานีรถไฟ ฯลฯ โดยรอบบริเวณเขตดุสิตและเขตพระนคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19 เริ่มดำเนินการตั้งแต่กลาง ม.ค. ๖๔ เป็นต้นมา

                 

                 

     เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับชมรมนักธุรกิจไทย-อินเดีย นำโดย นายระพินทร์ กุการยา และ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ร่วมกันจัดกิจกรรมแจกข้าวสาร พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒๐๐ ชุด ให้กับนักเรียน และประชาชน ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

                

                

       กอ.รมน. ได้จัดชุดตรวจการปฏิบัติราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ รวมถึงรับฟังความเห็นและข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข ในรอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔) ในพื้นที่ของ กอ.รมน.จังหวัด รวม ๑๔ จังหวัด อาทิเช่น จ.นครพนม, จ,บึงกาฬ, จ.ยโสธร, จ.สกลนคร, จ.ร้อยเอ็ด, จ.อุดรธานี, จ.มหาสารคาม เป็นต้น โดยมี พล.ต. รัชชพล  บุญวัฒนกุล (ผู้ช่วยจเร กอ.รมน.), นางสาวอรวรรณ ญาณวิภา (ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน.) และ นางสาวอุษา บานเย็น (ผู้ตรวจราชการกอ.รมน.) เป็นหัวหน้าชุด ในการนี้ ได้เรียนเชิญผู้แทนภาคประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการมาร่วมประชุมหารือเพื่อขอคำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานโครงการ อาทิเช่น ปราชญ์ชาวบ้าน, ผู้นำชุมชน, คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้นำของชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.) เพื่อการสร้างความยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

                

                

 

Top