กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  กอ.รมน. มีนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรมอย่างเหมาะสม ภายใต้คำขวัญค่านิยมของ กอ.รมน. “มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี” และได้จัดพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของ กอ.รมน. รวมทั้งได้มีการเสริมสร้างโดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการองค์กรคุณธรรม โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ด้าน “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน 
   
ทั้งนี้ ในห้วงเวลา กอ.รมน. ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
1. การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ทุกคน “งดรับ งดให้ ” ของขวัญของกำนัลทุกชนิด
2. การจัดการอบรมเสริมทักษะความรู้และการปฏิบัติหน้าที่, การยกระดับค่าคะแนน ITA และ การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผ่านโครงการอบรมจริยธรรม และจัดส่งข้าราชการของ กอ.รมน. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สู่การนำมาขยายผลการในองค์กรคุณธรรมของ กอ.รมน.
4. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2564

 

Top