กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1. การขออนุมัติแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Top