กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2566

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2565

1. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
2. (ร่าง) แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (พ.ศ. 2564 - 2565) กอ.รมน.

 

 นายกรัฐมนตรี / ผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้กรุณาอนุมัติ ยุทธศาสตร์ กอ.รมน. ในห้วง พ.ศ.2560-2564 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ ดังนี้

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :
  บูรณาการการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :
  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :
  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :
  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  :
  พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
Top