กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันฯ ปี 63 รอบ 6 เดือน
2. รายงานผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 63

Top